Szolgáltatások

Szolgáltatásaink a környezetvédelemmel kapcsolatos teendők széles körét lefedik. A beruházások vagy projektek indításától egészen a tevékenységek befejezéséig, a projektek lezárásáig képesek vagyunk az igényeket kielégíteni.

A környezetvédelemi szempontokat ma már mindenhol figyelembe kell venni, akár egy létesítendő beruházás helyszínének kiválasztásáról, akár egy meglévő gyártóüzem eladásáról, megvételéről, működtetéséről, nagyvállalati struktúrába illesztéséről, kötelező vagy vállalt követelmények teljesítéséről van szó.

Az alábbi listában környezetvédelmi témakörönként csoportosítottuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat, hogy azokat oldalaink látogatói már ezen az oldalon könnyedén megtalálják. A témakörökön belül általában a további tudnivalókról és szolgáltatásaink hátteréről is szót ejtünk.

Ha ennek ellenére mégsem találja meg a kívánt szolgáltatást oldalunkon, a kapcsolat menüben található űrlapon teheti fel kérdéseit. Ugyanezen a helyen természetesen egyúttal ajánlatot is kérhet tőlünk.

Kérjük, válasszon az alábbi listából vagy a baloldalon megjelenő menüből!

·      Környezetvédelmi átvilágítás

Phase I típusú átvilágítások

Phase II típusú, intruzív talaj- és talajvízminőség vizsgálatok

A kármentesítés szakaszainak (tényfeltárás, beavatkozás, kármentesítési monitoring) tervezése, dokumentálása

·      A jogszabályi megfelelés biztosítása

Jogszabályi követelmények azonosítása, a velük kapcsolatos teendők meghatározása

A megfelelés eléréséhez szükséges intézkedésekre való javaslattétel, intézkedési tervek készítése

Megfelelést biztosító programok kidolgozása, bevezetése

A jogszabályi változásokból adódó kötelezettségek szervezetre gyakorolt hatásainak feltérképezése

Oktatás környezetvédelmi jogszabályokból

Jogszabályi megfelelést vizsgáló auditok lebonyolítása önállóan vagy a szervezet saját auditor csapatát kiegészítve

ISO 14001 vagy EMAS rendszerek részét képező megfelelőség kiértékelésének elvégzése

Beszállítói kör cégei környezetvédelmi megfelelőségének felmérése, értékelése

Belső auditrendszerek kidolgozása, bevezetése, működtetése

Termék környezetvédelmi megfelelőségével kapcsolatos vizsgálatok végzése (csomagolás környezetvédelmi megfelelősége, RoHS, REACH, EuP direktíva)

·      Környezetvédelmi engedélyeztetés

Előzetes vizsgálat

Előzetes konzultáció

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC)

Próbaüzem után szükséges megvalósulási dokumentáció elkészítése

Teljes körű illetve részleges környezetvédelmi felülvizsgálat,

Környezeti teljesítményértékelés

Telepengedélyeztetés

Vízjogi engedélyeztetés

Légszennyező források engedélyeztetése

Hulladékkezelés engedélyeztetése (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás)

A veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett tevékenység, a változások jelentése

·      Környezetvédelmi megbízott tevékenységeinek ellátása

Jogszabályok azonosítása, a velük kapcsolatos teendők ismertetése, javaslattétel a megfelelés eléréséhez szükséges intézkedésekre

Környezetvédelmi jogszabályok nyilvántartásának elkészítése, frissítése

Környezetvédelmi jogi megfelelőség értékelése

Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal

Környezetvédelmi szabályzat készítése, oktatása, felülvizsgálata

Hulladékgazdálkodási terv készítése, három évenkénti felülvizsgálata

Hulladékkezelési lehetőségek feltárása

Hulladékminősítések elvégeztetése, EWC kódok megállapítása

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat készítése

Anyagmérleg készítés

Hulladéknyilvántartás készítése, vezetése

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőségének, intézkedések, javaslatok tétele

Légszennyező források engedélyeztetése, alapbejelentés és változásjelentés

Gépkönyv és eseménynapló vezetése a szabályozott hűtőközeget tartalmazó berendezésen végzett hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról

Oldószermérleg készítése

Önellenőrzési tervek összeállítása szennyvízkibocsátásokhoz, 5 évente szükséges felülvizsgálatuk elvégzése

Vízminőség- védelmi alapbejelentés (VAL) elkészítése az önellenőrzésre köteles szennyvíz kibocsátásokra

Vízjogi engedélyeztetési dokumentáció elkészítése elvi vízjogi engedélyhez, vízjogi létesítési engedélyhez, vízjogi üzemeltetési engedélyhez, vízjogi fennmaradási engedélyhez

Környezeti zaj határértékek igénylése, hatásterület meghatározásához szükséges mérések elvégeztetése

Adatszolgáltatások:

KAR adatszolgáltatás (A környezeti alapnyilvántartás)

Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés készítése

Klímaberendezések bejelentése, éves jelentés készítése a www.hlhmonitoring.hu oldalon

Környezetterhelési díj számítása

Hulladékos éves és más rendszerességgel végzendő adatszolgáltatás (hulladékbevallás) elkészítése

FAVI adatszolgáltatás

Vízminőség-védelmi éves jelentés (VÉL) és az éves összefoglaló jelentés elkészítése

Környezetvédelmi oktatások

Külső környezetvédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinálása

A környezetvédelmet érintő tevékenység változásokkal kapcsolatos iránymutatás, teendők azonosítása, javaslattétel a lebonyolítás környezetvédelmi teendőinek megszervezésére, átalakításokra, időbeli ütemezésre

·      ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 9001 Menedzsment Rendszerek

Előzetes helyzetfelmérés

Felkészítés a tanúsító, felügyeleti és megújító auditokra, aktív helyszíni támogatás

Rendszer felülvizsgálat, átalakítás, egyszerűsítés, integrálás más rendszerekkel (OHSAS, ISO 9001, stb.)

A vezetőség megbízottja (KIR megbízott, KIR felelős, KIR koordinátor) szerepének ellátása, a rendszer működtetésének koordinálása

Környezeti tényező azonosítás, értékelés

Jogszabályi követelmények azonosítása, a megfelelés kiértékelése

Célok, előirányzatok, programok, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A környezetvédelemmel kapcsolatos szervezet, felelősségek, hatáskörök kialakítására való javaslattétel

Képzési igények felmérése

Képzési tervek, oktatási tematikák kidolgozása

Oktatások elvégzése

Belső auditor képzés

Dokumentáció készítés, karbantartás, szabályzatok, eljárások, munkautasítások dokumentálása, felülvizsgálata

A működés környezetvédelmi szempontú szabályozásának kialakítása,

A vészhelyzeti felkészültség kialakítása, tervek készítése, oktatásuk és végrehajtásuk gyakoroltatása

A figyelemmel kísérés megtervezése, végrehajtása, dokumentálása

Belső auditok tervezése, végrehajtása

Vezetőségi átvizsgálásban való igény szerinti közreműködés, a folyamat koordinálása

·      ecoPortal® - Smarter Management Systems

Menedzsment rendszer szoftver

·      Levegőtisztaság-védelem

Légszennyező források engedélyeztetése, alapbejelentés (LAL) és változásjelentés

Légszennyezés mértéke jelentés készítése („LM”)

Légszennyező források hatásterületének meghatározása

Időszakos mérési kötelezettségek elvégeztetése

Védelmi övezet meghatározása

Oldószermérleg készítése

Klímaberendezések bejelentése, éves jelentés készítése a www.hlhmonitoring.hu oldalon

Gépkönyv és eseménynapló vezetése a szabályozott hűtőközeget tartalmazó berendezésen végzett hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról

Levegőterhelési díj számítása

Üvegházhatású gázok (ÜHG) nyomon követési rendszerének kialakítása, nyomonkövetési terv, engedélyeztetés

·      Hulladékgazdálkodás

Egyedi, helyi, területi hulladékgazdálkodási tervek készítése és rendszeres felülvizsgálata.

Hulladékos éves és más rendszerességgel végzendő adatszolgáltatás (hulladékbevallás) elkészítése

Hulladékok azonosítása, EWC kódolása,

Hulladékkeletkezési és kezelési nyilvántartás vezetése, kiszállítások ügyintézése, szállítólevél és kísérőjegyek („Sz-jegy”, „K-jegy”) vezetése.

Hulladékgazdálkodási szabályzat készítése, oktatása, felülvizsgálata, hulladékgyűjtési, kezelési rendszer kialakítása.

Szükség esetén hulladékminősítés és laboratóriumi vizsgálat elvégeztetése

Hulladéklerakáshoz szükséges alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálat előkészítés, lebonyolítása, dokumentálása.

Hulladékkezelő szolgáltatók felkutatása, kiválasztási szempontok meghatározása és átvizsgálása, szerződés előkészítés, szerződés végrehajtás felügyelete.

Időszakos hulladék mérleg készítése, mennyiség-, kezelés- és költségelemzés

Hulladék megelőzési, csökkentés és hasznosítási, egyben költség csökkentési javasatok kidolgozása

Kiemelt hulladékáramokkal kapcsolatos, a hatóságok és a koordináló szervezetek felé teljesítendő adatszolgáltatás elvégzése. (csomagolás, elemek, akkumulátorok, elektromos és elektronikai berendezések, gumiabroncs, kenőanyag, hűtőgép)

·      Vízminőség-védelem, talajvédelem

Vízjogi engedélyeztetési dokumentáció elkészítése elvi vízjogi engedélyhez, vízjogi létesítési engedélyhez, vízjogi üzemeltetési engedélyhez, vízjogi fennmaradási engedélyhez

Szennyvíz, elvezetési, kezelési, befogadási lehetőségek feltárása, megoldások kidolgozása

Szennyvíz kibocsátási engedélyeztetés, szolgáltatói szerződések, szennyvízkezelési megállapodások előkészítése, szakmai szempontok meghatározása.

Önellenőrzés tervezése, hatósági egyeztetése, mintavételezés, laborvizsgálat lebonyolítása, jelentése.

Vízminőség-védelmi éves jelentés (VÉL) és az éves összefoglaló jelentés elkészítése

Vízminőség- védelmi alapbejelentés (VAL) elkészítése az önellenőrzésre köteles szennyvíz kibocsátásokra

Phase II típusú, intruzív talaj és talajvíz minőség vizsgálatok

Kiegészítő adatgyűjtés

Helyszíni vizsgálatok szükség szerint (talaj illetve felszín alatti vizek mintázása, hidrogeológiai vizsgálatok, geofizikai vizsgálatok, azbeszt, PCB/PCT minták vétele, laboratóriumi vizsgálatok, stb.)

Az üzemeltetési előírásoknak való megfelelés részletes elemzése

Kárelhárítás költségbecslése

A munkák során a környezetvédelmi alvállalkozók koordinálása

Tényfeltárás tervezése, elkészítése és záródokumentálása, hatósági eljárás lebonyolítása.

Beavatkozási műszaki dokumentáció tervezése, elkészítése és záródokumentálása, hatósági eljárás lebonyolítása

Kármentesítési monitoring tervezése, engedélyeztetése, elvégzése, kiértékelése és záródokumentálása, hatósági eljárás lebonyolítása

Engedélyköteles elhelyezések azonosítása, engedélyeztetése, alap („FAVI-ENG”) és éves („FAVI-ENG-ÉJ”) adatszolgáltatása

Vízterhelési díj kiszámítása

Talajterhelési díj kiszámítása

·      Zaj és rezgésártalmak elleni védelem

Környezeti zajkibocsátás méretése

Hatásterület lehatárolás

Környezeti zaj határérték kérelmezés

Tervfejezetek környezeti zajjal kapcsolatos részeinek elkészítése

Zaj- ér rezgéscsökkentési beavatkozások terveztetése

·      Kémiai biztonság

Anyagok azonosítása, bejelentése, regisztrációja, veszélyesség csökkentési javaslatok, lehetőségek azonosítása

Veszélyes anyagokat és készítményeket beszállítók és azokkal tevékenységet végző szolgáltatók azonosítása, kiválasztási szempontok meghatározása és átvizsgálása, a REACH-csel kapcsolatos kommunikáció kialakítása

Biztonsági adatlapok átvizsgálása, kiértékelése, veszélyek azonosítása, kommunikációja, környezetvédelmi teendők és szabályok meghatározása a normál használat és a vészhelyzetek során, mindezek oktatása, kommunikálása

Kárelhárítási tervek és vészhelyzeti tervek készítése, oktatása, felülvizsgálata

·      Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szolgáltatások (ADR)

Vállalkozások ADR hatálya alá tartozó veszélyes áru közúti szállítási tevékenységét érintő előírások felülvizsgálata

Veszélyes áru közúti szállításhoz kapcsolódó tevékenységek (csomagolás, betöltés, berakás, szállítás, kirakás, stb.) lebonyolítása, dokumentálása

A szállítás jellegéből adódó mentességek alkalmazhatóságának vizsgálata

A veszélyes áruk közúti szállításban résztvevő személyek képzése

A résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek megállapítása

A biztonsági követelmények betartását biztosító ellenőrzések, ill. javaslattétel a biztonságot elősegítő, egyéb intézkedésekre